Persondatapolitik – GDPR

Persondatapolitik & vilkår for din behandling hos Varde Osteopati

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler
relevante oplysninger om dig.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER OPBEVARER VI?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold
til brug for den journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere
regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1090 af 28.
juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, journalføring, opbevaring,
videregivelse og overdragelse m.v.
Du kan læse bekendtgørelsen via dette
link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578
Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra
andre sundhedspersoner, for eksempel fra din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Du kan
læse bekendtgørelsen af sundhedsloven via dette
link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx…
Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative
funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres
med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018:
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7). Du kan læse nærmere herom via dette
link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194142
Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre
markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med
hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6,
stk. 1, nr. 1).

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men
hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit
samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.
Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i
sundhedslovens kapitel 9: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx…
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det
omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales
af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive
oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

HVOR LÆNGE BEVARES PERSONOPLYSNINGER?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende
tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk.2:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578
I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning
og bogføring.

E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter
1 år.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter
autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i
journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. Se link
hertil: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet
ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne
oplysninger om dig.
Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos
sundhedsvæsenet.

KLAGE OVER HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.
sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder
styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

UTILSIGTET HÆNDELSE:
Hvad er en utilsigtet hændelse?
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet
hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:
”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min
pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle
behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”.
Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil
tværtimod gerne have være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel
er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige
forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.
Du kan anmelde en utilsigtede hændelse her.

PATIENTERSTATNINGEN:
Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med
behandling på et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel.
Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende
behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et
lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og
smerte og/eller varigt mén.
Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.
http://pebl.dk/